Projekt Populus


Vše o našich aktivitách a ještě něco navíc

Integrace 3P

Společné prohlášení členů Integrace 3P, z.s.

Zavazujeme se společně, že každý/á z nás odpracuje pro domovskou neziskovou organizaci 50 hodin zdarma nebo ve prospěch (účet) organizace.


Předseda spolku:
 Mgr. Lenka Žáčková

Sídlo: Rybná 24. Praha 1 

IČ:  04087267

Realizace projektů: Rybná 24, 110 00 Praha 1

Číslo účtu: 272645339/0300

Odborný poradce (sociálně právní problematika, poradna pro rozvoj osobnosti, podnikatelské restarty): Mgr. Lenka Žáčková

Poradce v zácviku: Zuzana Žáčková, Filip Zettl

Konzultantka pro multimediální oblast a aktivity s koňmi: Mgr. Jana Marešová

Velice úzce spolupracujeme s organizacemi: URBY 2020, z.s.; Pomůcky 3P, z.s.; Fenixova křídla z.s., Hospodářská komora pro Prahu 1 a řadou dalších.

CENTRUM RYBNÁ: Pravidla, poučky a jiné info

 • Veškerá činnost tohoto centra se řídí závaznými pravidly pro realizaci projektů v rámci výše identifikovaného Operačního programu (dále také OP), která jsou sestavena v souladu s hlavním cílem projektu a činnost KKC Rybná a Zásadami provozu (dále jen Zásady). Těmito Zásadami se bude závazně řídit.
 • Centrum Rybná (CR) provozuje: Integrace 3P, z.s.
 • Zásady upravují fungování CR, která jsou v souladu s podmínkami a pravidly stanovená majitelem objektu a pronajímatelem. Všichni návštěvníci jsou povinni tyto Zásady dodržovat.
 • Služby poskytované jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů, které se mírně prolínají. Jsou poskytovány za netržní cenu, některé zcela zdarma.

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník CR je povinen  nahlásit pracovníkům,  CR údaje, které jsou vyžadovány  v souladu s obecnými pravidly poskytování služeb projektu za zvýhodněnou cenu.
 2. Souhlas s fotografováním, který dokumentuje aktivity CR se vydává individuálně (vše je o dohodě). Tato fotodokumentace bude použita zpravidla jako prezentace realizátora projektu a jako dokumentace realizace projektu samotného.
 3. Návštěvníci CR (workshpy, semináře a jiné aktivity) jsou povinni dodržovat pořádek v prostorech CR i jeho okolí. Pracovníkem CR jsou seznámeni s praktickým tříděním odpadu a dbají pokynů pracovníků CR ohledně dodržování zásad ekologického chování v prostorách CR a přilehlém okolí dle místních podmínek.
 4. Veškeré vybavení CR je možné používat pouze k účelu, ke kterému je určeno a pouze se souhlasem pracovníků CR.
 5. Rozkládací nábytek sami nerozkládají, pokud tak učiní, je to jen na jejich vlastní riziko. Odpovídají za nezletilé osoby, které CR s nimi navštíví. I ty se musí přiměřeně řídit zásadami, společenskými pravidly a zvyklostmi.
 6. Návštěvníci jsou povinni jednat tak, aby svým chováním nepoškozovali majetek CR. Pokud dojde k poškození majetku z důvodu nedbalosti či záměrnému poškození, odpovídají návštěvníci za způsobenou škodu a stejně tak za škodu způsobenou nezletilými osobami, které s ním přijdou (přebírají za ně odpovědnost) a jsou povinni jí uhradit. 
 7. Možnosti využití KC je třeba projednat s pracovníky KC.

Provozní doba

 1. Na jednotlivé aktivity se budou návštěvníci registrovat, a to telefonicky nebo na mailovou adresu nebo osobně v místě CR.
 2. Kontaktní osobou pro zajištění bezproblémového provozu KC Rybná je Mgr. Lenka Žáčková.
 3. Běžné provozní záležitosti návštěvníci řeší přímo s přítomným pracovníkem CR.
 4. Odborní lektoři: Mgr. Lenka Žáčková, Romana Jákl Vítová, Mgr. Kateřina Fingralová, Zuzana Žáčková

Mimořádné události

 1. V CR mohou nastat mimořádné události, které mohou ohrozit zdraví či život osob nebo škodu na majetku. Jsou to zejména požár, únik plynu, únik vody, zloděj v CR, napadení návštěvníka aj.
 2. Návštěvník se za žádných okolností nesnaží tyto mimořádné události řešit. První pomoci a podpory se ujmou pouze v případě, že neohrozí sami sebe a ostatní účastníky mimořádné události.
 3. Jejich povinností je neprodleně po zpozorování této události informovat pracovníka CR, popř. služby integrovaného záchranného systému a odejít mimo prostory a dále dbát pokynů složek IZS nebo pracovníků CR. O mimořádných událostech se sepíše zápis, který je odevzdán pracovníkovi CR.

Důležitá telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém: 112

Záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Policie: 158

Porušování pravidel

 1. Návštěvník se akcí účastní přiměřeně oblečený k typu aktivit a bez známek požití alkoholu či omamných látek. V případě porušení základních zásad slušného chování a vystupování se pracovnici CR, bude účastník vyzván, aby CR opustil. Bude-li pracovník na pochybách a návštěvník bude vykazovat známky agresivity, může o pomoc požádat složky policie.
 2. Tato situace může nastat v případě, když: návštěvník se projevuje agresivně vůči ostatním návštěvníkům CR (verbálně nebo fyzicky je napadá) návštěvník je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek návštěvník, který nedodržuje hygienické a společenské normy a případně obtěžuje ostatní návštěvníky a pracovníky CR
 3. Pokud byl návštěvník vykázáni z prostor KC, může mu být zamezen vstup do CR. Pokud návštěvník neuposlechne výzvy pracovníka CR, tento podá oznámení místně příslušné policii, která návštěvníka vykáže.
 4. O celé situaci vyrozumí pracovník KKC Rybná statutárního zástupce Integrace 3P, z.s.
 5. Všichni návštěvníci jsou povinni se se těmito Zásadami seznámit.
 6. Neznalost těchto Zásad neomlouvá návštěvníkovo chování a jednání.

Ostatní pravidla:

 1. Návštěvník je povinen chovat se v prostorách CR dle dobrých mravů a dodržovat zaběhlé společenské kodexy.
 2. Za cenné předměty, hotovost a oděvy nenese CR žádnou odpovědnost.
 3. V celém prostoru CR platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Informační memorandum  

Informace o zpracování osobních údajů

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli.

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, („GDPR“).

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí jasně stanovená pravidla pro zpracovávání a uchovávání osobních údaje.

Výroční zprávy